Przejścia graniczne, rodzaj ruchu
dozwolonego przez te przejścia
oraz czasy ich otwarcia.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > wykazy <
 

OBWIESZCZENIE

 1. ZAŁĄCZNIK

 2. Przejścia graniczne na południowym odcinku granicy państwowej:
            1) ogólnodostępne:
                      a) na granicy państwowej z Republiką Słowacką:
                      b) na granicy państwowej z Republiką Czeską:

2) przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu granicznego:
          a) na granicy państwowej z Republiką Słowacką:
          b) na granicy państwowej z Republiką Czeską:

3) przeznaczone dla ruchu turystycznego:

a) na granicy państwowej z Republiką Czeską przeznaczone dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz obywateli państw wymienionych

 1. Wykaz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową z Republiką Słowacką przeznaczonych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej oraz obywateli państw wymienionych.
 1. Przejścia graniczne na zachodnim odcinku granicy państwowej:
 2. 1) ogólnodostępne oraz przeznaczone dla małego ruchu granicznego:
  2) przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu granicznego:

 3. Przejścia graniczne na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej:
 4. 1) ogólnodostępne:

  b) na granicy państwowej z Republiką Litewską:
  c) na granicy państwowej z Republiką Białoruś:
  d) na granicy państwowej z Ukrainą:

  2) przeznaczone wyłącznie dla uproszczonego ruchu granicznego:

  a) na granicy z Federacją Rosyjską:
  b) na granicy z Republiką Białoruś:
  c) na granicy państwowej z Ukrainą:

 5. Przejścia graniczne na północnym (morskim) odcinku granicy państwowej:
 6. Stałe lotnicze przejścia graniczne:

 

M.P. Nr 37 poz. 568 z dnia 30 listopada 1999 r.

OBWIESZCZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 listopada 1999 r.

w sprawie ogłoszenia przejść granicznych,
rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.

 1. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
 2. Załącznik zawiera wykaz przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia, według stanu na dzień 15 sierpnia 1999 r.
 3. Obwieszczenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJU RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA ORAZ CZASU ICH OTWARCIA

1. Użyte w niniejszym wykazie określenia oznaczają:

1) "przejścia graniczne ogólnodostępne" - przejścia graniczne przeznaczone do przekraczania granicy państwowej na podstawie paszportów oraz innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania, utworzone na podstawie porozumień i umów zawartych przez Rzeczpospolitą Polską i obowiązujących w stosunkach z:

 1. Republiką Słowacką, na podstawie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o współpracy przy dokonywaniu kontroli kolejowego i drogowego ruchu granicznego, sporządzonego w Pradze dnia 8 lipca 1971 r., do czasu wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 Strony zgodziły się na prowizoryczne stosowanie od dnia podpisania Umowy art. 6-9 oraz 13,
 2. Republiką Białoruś, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.,
 3. Ukrainą, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.,
 4. Federacją Rosyjską, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.,
 5. Republiką Litewską, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.,
 6. Republiką Federalną Niemiec, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.,
 7. Republiką Czeską, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.;

2) "osobowy ruch graniczny" - przekraczanie granicy państwowej przez osoby fizyczne na podstawie paszportów i innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania;

3) "mały ruch graniczny":

 1. ruch osobowy odbywający się na odcinku granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.,
 2. ruch osobowy odbywający się na odcinku granicy państwowej z Republiką Czeską na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.,
 3. ruch osobowy odbywający się na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r.;

4) "uproszczony ruch graniczny" - ruch osobowy odbywający się na odcinku granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś i Ukrainą na podstawie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, sporządzonego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r.;

5) "towarowy ruch graniczny" - przemieszczanie towarów przez granicę państwową w obrocie towarowym z zagranicą, z tym że zakres kontroli sanitarnej, fitosanitarnej lub weterynaryjnej regulują przepisy wydane przez Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2. Przejścia graniczne na południowym odcinku granicy państwowej:

1) ogólnodostępne:

Lp.

Nazwa miejscowości

Rodzaj przejścia granicznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

1

2

3

4

a) na granicy państwowej z Republiką Słowacką:

1

Barwinek

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

2

Chochołów

drogowe

osobowy, towarowy pojazdami o masie całkowitej do 3,5 t, mały ruch graniczny

3

Chyżne

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

4

Konieczna

drogowe

osobowy, mały ruch graniczny

5

Korbielów

drogowe

osobowy, towarowy pojazdami o masie całkowitej do 3,5 t (z wyłączeniem towarów podlegających kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej), mały ruch graniczny

6

Łupków

kolejowe

osobowy, towarowy

7

Łysa Polana

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

8

Muszyna

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

9

Niedzica

drogowe

osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, mały ruch graniczny

10

Piwniczna

drogowe

osobowy, mały ruch graniczny

11

Zwardoń-Myto

drogowe

osobowy, towarowy (pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t), mały ruch graniczny

12

Zwardoń

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

13

Szczawnica

turystyczne

pieszy, rowerowy, narciarski i wózki inwalidzkie

 

Przejście turystyczne wymienione pod lp. 13 jest czynne w okresie letnim w godz. 8.00-2200, a w okresie zimowym w godz. 800-1700.

b) na granicy państwowej z Republiką Czeską:

1

2

3

4

1

Boboszów

drogowe

osobowy, towarowy dla pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

2

Bogatynia

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy, motorowy, samochodów osobowych, towarowy: samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej), mały ruch graniczny

3

Cieszyn (most Wolności, most Przyjaźni)

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), mały ruch graniczny

4

Cieszyn

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

5

Cieszyn-Boguszowice

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

6

Chałupki

drogowe

osobowy, towarowy (ze względu na stan techniczny mostu ograniczenie do 15 t), mały ruch graniczny

7

Chałupki

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

8

Czerniawa Zdrój

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy, motorowy, samochodów osobowych, towarowy: samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

9

Głuchołazy

drogowe

osobowy, towarowy (samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej w woj. opolskim i Republice Czeskiej w pow. Bruntal, Sumperk, Jesenik), mały ruch graniczny

10

Głuchołazy

kolejowe

towarowy

11

Golińsk

drogowe

osobowy, mały ruch graniczny

12

Jakuszyce

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

13

Jasnowice

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), mały ruch graniczny

14

Konradów

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy, motorowy, samochodami osobowymi, towarowy: pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

15

Kudowa-Słone

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

16

Leszna Górna

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), mały ruch graniczny

17

Lubawka

drogowe

osobowy, towarowy: pojazdami do 6 t ładowności zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

18

Lubawka

kolejowe

towarowy

19

Marklowice Górne

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), mały ruch graniczny

20

Mieroszów

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

21

Międzylesie

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

22

Miłoszów

drogowe

osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej: pieszy, rowerowy, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3, mały ruch graniczny

23

Paczków

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), towarowy pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

24

Pietraszyn

drogowe

osobowy, towarowy (ograniczenie do
12 t), mały ruch graniczny

25

Pietrowice

drogowe

osobowy, towarowy pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

26

Porajów

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), mały ruch graniczny

27

Przełęcz Okraj

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusów), mały ruch graniczny

28

Tłumaczów

drogowe

osobowy, mały ruch graniczny

29

Zawidów

drogowe

osobowy, towarowy pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

30

Zawidów

kolejowe

towarowy

31

Zebrzydowice

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

2) przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu granicznego:

a) na granicy państwowej z Republiką Słowacką:

1

2

3

4

1

Jaśliska

drogowe

 

2

Jurgów

drogowe

 

3

Kacwin

drogowe

 

4

Leluchów

drogowe

 

5

Milik

drogowe

 

6

Muszynka

drogowe

 

7

Ożenna

drogowe

 

8

Piwowarówka

drogowe

 

9

Przegibek

drogowe

 

10

Radoszyce

drogowe

 

11

Rycerka

drogowe

 

12

Sromowce Wyżne

drogowe

 

13

Ujsoły

drogowe

 

14

Wierchomla Wielka

drogowe

 

15

Winiarczykówka

drogowe

 

b) na granicy państwowej z Republiką Czeską:

1

2

3

4

1

Beskidek

drogowe

We wszystkich przejściach granicznych dozwolony jest ruch pieszy,

2

Bolesław

drogowe

rowerami i motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 oraz

3

Borucin

drogowe

transportem rolniczym. Ponadto

4

Branice

drogowe

w przejściach granicznych w Kaczycach Górnych, Gołkowicach, Chałupkach

5

Chałupki

drogowe

odbywa się dodatkowo ruch

6

Czermna

drogowe

samochodów osobowych i motocykli.

7

Dziewiętlice

drogowe

 

8

Gołkowice

drogowe

 

9

Gorzyczki

drogowe

 

10

Gródczanki

drogowe

 

11

Jaworzynka

drogowe

 

12

Kaczyce Górne

drogowe

 

13

Kałków

drogowe

 

14

Kietrz

drogowe

 

15

Krzanowice-Chuchelna

drogowe

 

16

Krzanowice-Strachovice

drogowe

 

17

Lutynia

drogowe

 

18

Łaziska

drogowe

 

19

Mostowice

drogowe

 

20

Niemojów

drogowe

 

21

Nowa Morawa

drogowe

 

22

Olza

drogowe

 

23

Owsiszcze

drogowe

 

24

Pilszcz

drogowe

 

25

Pogwizdów

drogowe

 

26

Pomorzowiczki

drogowe

 

27

Puńców

drogowe

 

28

Rudyszwałd

drogowe

 

29

Sławniowice

drogowe

 

30

Stożek

drogowe

 

31

Ściborzyce Wielkie - Rohov

drogowe

 

32

Ściborzyce Wielkie - Hnevosice

drogowe

 

33

Tarnkowa

drogowe

 

34

Trzebinia

drogowe

 

35

Tworków

drogowe

 

36

Wiechowice

drogowe

 

37

Złoty Stok

drogowe

 

3) przeznaczone dla ruchu turystycznego:

a) na granicy państwowej z Republiką Czeską przeznaczone dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz obywateli państw wymienionych w wykazie pod literą b):

1

2

3

4

1

Duszniki

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy oraz turystów na wózkach inwalidzkich o napędzie ekologicznym

2

Głuszyca Górna

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

3

Jarnołtówek (Biskupia Kopa)

drogowe

dla pieszych i narciarzy

4

Jaworzynka

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy oraz turystów na wózkach inwalidzkich o napędzie ekologicznym

5

Jodłów

drogowe

dla pieszych i rowerzystów

6

Kamieńczyk

drogowe

dla pieszych i rowerzystów

7

Lutogniewice

drogowe

dla pieszych i rowerzystów

8

Lutynia

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy oraz turystów na wózkach inwalidzkich o napędzie ekologicznym

9

Łączna

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy oraz turystów na wózkach inwalidzkich o napędzie ekologicznym

10

Niedamirów

drogowe

dla pieszych i rowerzystów

11

Niemojów

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

12

Nowa Morawa

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy oraz turystów na wózkach inwalidzkich o napędzie ekologicznym

13

Okrzeszyn

drogowe

dla pieszych i rowerzystów

14

Ostra Góra

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy oraz turystów na wózkach inwalidzkich o napędzie ekologicznym

15

Radków

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy oraz turystów na wózkach inwalidzkich o napędzie ekologicznym

16

Równia pod Śnieżką

drogowe

dla pieszych i narciarzy

17

Sowia Przełęcz

drogowe

dla pieszych i narciarzy

18

Stożek

drogowe

dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

19

Stóg Izerski

drogowe

dla pieszych i narciarzy

20

Szrenica

drogowe

dla pieszych

21

Śląski Dom

drogowe

dla pieszych i narciarzy

22

Śnieżnik

drogowe

dla pieszych

23

Wielka Czantoria

drogowe

dla pieszych i narciarzy

24

Zieleniec

drogowe

dla pieszych i narciarzy

 

Przejścia turystyczne wymienione pod lp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 23 są otwarte w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w godz. 800-2000, a w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca w godz. 800-1800.

Przejścia turystyczne wymienione pod lp. 16, 17, 19, 20 i 21 są otwarte w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w godz. 800-2000, a w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca w godz. 900-1600.

Przejścia turystyczne wymienione pod lp. 4, 8, 11, 12 i 24 są otwarte w okresie całorocznym, z tym że przejścia ujęte pod lp. 8, 11, 12 w godz. 600-2200, pod lp. 4 w godz. 600-2000, a pod lp. 24 w godz. 800-2000.

Przejście turystyczne Śnieżnik jest otwarte w każdą sobotę i niedzielę w godz. 800-2000.

b) wykaz państw, których obywatele uprawnieni są do przekraczania granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową z Republiką Czeską:

1. Republika Austrii
2. Królestwo Belgii
3. Republika Grecji
4. Królestwo Danii
5. Republika Estonii
6. Republika Finlandii
7. Republika Francuska
8. Królestwo Hiszpanii
9. Królestwo Niderlandów
10. Państwo Izrael
11. Japonia
12. Republika Irlandii
13. Republika Islandii
14. Kanada
15. Wielkie Księstwo Luksemburga
16. Republika Litewska
17. Republika Łotewska
18. Republika Federalna Niemiec
19. Królestwo Norwegii
20. Republika Portugalska
21. Republika Słowacka
22. Republika Słowenii
23. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

24. Konfederacja Szwajcarska
25. Królestwo Szwecji
26. Republika Węgierska
27. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
28. Republika Włoska.

3. Wykaz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową z Republiką Słowacką przeznaczonych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej oraz obywateli państw wymienionych w wykazie pod literą a):

Lp.

Nazwa przejścia

Rodzaj przejścia granicznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

Znak graniczny

1

2

3

4

5

1

Babia Góra turystyczne dla pieszych i narciarzy

III/81/2

2

Balnica turystyczne dla pieszych i rowerzystów

I/53

3

Czeremcha turystyczne dla pieszych, rowerzystów oraz turystów na wózkach inwalidzkich

I/141

4

Górka Gomółka turystyczne dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

III/184

5

Głuchaczki-Przełęcz Jałowiecka turystyczne dla pieszych i rowerzystów

III/93

6

Jaworki turystyczne dla pieszych, rowerzystów, turystów na wózkach inwalidzkich, narciarzy

II/71

7

Jaworki turystyczne dla pieszych i narciarzy

II/76

8

Jaworzynka turystyczne dla pieszych

III/198

9

Kacwin turystyczne dla pieszych i rowerzystów

II/138/1-

II/138/2

10

Leluchów turystyczne dla pieszych, rowerzystów, turystów na wózkach inwalidzkich, narciarzy

I/295a

11

Ożenna turystyczne dla pieszych, rowerzystów oraz turystów na wózkach inwalidzkich

I/197-I/198

12

Pilsko turystyczne dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

III/109

13

Przełęcz Przysłop turystyczne dla pieszych i narciarzy

III/151

14

Przywarówka turystyczne dla pieszych, rowerzystów, turystów na wózkach inwalidzkich, narciarzy

III/75

15

Roztoki Górne turystyczne dla pieszych, rowerzystów oraz turystów na wózkach inwalidzkich

I/33

16

Rysy turystyczne dla pieszych

II/210

17

Sromowce Niżne turystyczne dla pieszych, rowerzystów oraz turystów na wózkach inwalidzkich

II/104

18

Szczawnica turystyczne dla pieszych, rowerzystów oraz turystów na wózkach inwalidzkich, narciarzy

II/91

19

Szlachtowa turystyczne dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

II/83

20

Wielka Racza turystyczne dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

III/168

21

Wysowa Zdrój turystyczne dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

I/224/3

22

Zawoja-Czatoża turystyczne dla pieszych, rowerzystów i narciarzy

III/88/10

 

Miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 1, 14, 22 otwarte są od dnia 1 czerwca do dnia 31 października w godz. 600-2000, a od dnia 1 listopada do dnia 30 maja w godz. 800-1800.

Miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 3, 4, 11, 12, 13, 20 otwarte są od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w godz. 800-2000, a od dnia 1 października do dnia 31 marca w godz. 900-1600.

Miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 6, 7, 10, 18, 19, 21 otwarte są od dnia 1 czerwca do dnia 31 października w godz. 700-1900, a od dnia 1 listopada do dnia 30 maja w godz. 900-1600.

Miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 5, 8 otwarte są od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w godz. 800-2000.

Miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 2, 15 otwarte są od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w godz. 900-1800.

Miejsce przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 9 otwarte jest od dnia 1 lipca do dnia 15 listopada w godz. 700-1900.

Miejsce przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 16 otwarte jest od dnia 1 lipca do dnia 30 września w godz. 700-1900.

Miejsce przekraczania granicy na szlakach turystycznych wymienione pod lp. 17 otwarte jest od dnia 1 maja do dnia 31 października w godz. 700-1900.

a) wykaz państw, których obywatele uprawnieni są do przekraczania granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową z Republiką Słowacką:

1. Księstwo Andory
2. Republika Austrii
3. Królestwo Belgii
4. Republika Czeska
5. Republika Grecji
6. Królestwo Danii
7. Republika Estonii
8. Republika Finlandii
9. Republika Francuska
10. Królestwo Hiszpanii
11. Królestwo Niderlandów
12. Państwo Izrael
13. Japonia
14. Republika Irlandii
15. Republika Islandii
16. Kanada
17. Księstwo Liechtenstein
18. Wielkie Księstwo Luksemburga
19. Republika Litewska
20. Republika Łotewska
21. Księstwo Monaco
22. Republika Federalna Niemiec
23. Królestwo Norwegii
24. Republika Portugalska
25. San Marino
26. Republika Słowenii
27. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
28. Konfederacja Szwajcarska
29. Królestwo Szwecji
30. Republika Węgierska
31. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
32. Watykan
33. Republika Włoska.

4. Przejścia graniczne na zachodnim odcinku granicy państwowej:

1) ogólnodostępne oraz przeznaczone dla małego ruchu granicznego:

Lp.

Nazwa miejscowości

Rodzaj przejścia granicznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

1

2

3

4

1

Gryfino

rzeczne

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

2

Gubin

drogowe

osobowy, towarowy (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

3

Gubin

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

4

Jędrzychowice

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

5

Kołbaskowo

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

6

Kostrzyn

drogowe

osobowy, towarowy (pojazdami do 3,5 t bez lawet i ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej oraz ładunków niebezpiecznych), mały ruch graniczny

7

Kostrzyn

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

8

Krajnik Dolny

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

9

Krzewina Zgorzelecka

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy (bez silników), mały ruch graniczny

10

Kunowice

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

11

Lubieszyn

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

12

Łęknica

drogowe

osobowy, mały ruch graniczny

13

Miłów (miejsce kontroli granicznej Eisenhü ttenstadt)

rzeczne

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

14

Olszyna

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

15

Osinów Dolny

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusowego), mały ruch graniczny

16

Osinów Dolny (miejsce kontroli granicznej Hohensaaten)

rzeczne

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

17

Porajów

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusowego), mały ruch graniczny

18

Przewóz

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusowego), mały ruch graniczny

19

Rosówek

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusowego), mały ruch graniczny

20

Sieniawka

drogowe

osobowy, towarowy (pojazdami o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 7,5 t), mały ruch graniczny

21

Słubice

drogowe

osobowy (z włączeniem ruchu autobusowego, z wyjątkiem okazjonalnego ruchu autobusów i dalekobieżnego ruchu liniowego autobusów), mały ruch graniczny

22

Słubice (miejsce kontroli granicznej Frankfurt n. Odrą)

rzeczne

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

23

Szczecin-Gumieńce (Grambow)

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

24

Szczecin-Gumieńce (Tantow)

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

25

Świecko

drogowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

26

Świnoujście

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy bez silników i autobusowy ruch wahadłowy między Świnoujściem a Ahlbeckiem, mały ruch graniczny

27

Węgliniec

kolejowe

towarowy

28

Widuchowa

rzeczne

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

29

Zasieki

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

30

Zgorzelec

drogowe

osobowy, mały ruch graniczny

31

Zgorzelec

kolejowe

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

2) przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu granicznego:

1

2

3

4

1

Bobolin

drogowe

osobowy: pieszy i rowerowy

2

Buk

drogowe

osobowy: pieszy i rowerowy

3

Gryfino

drogowe

osobowy: pieszy i rowerowy

 

5. Przejścia graniczne na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej:

1) ogólnodostępne:

Lp.

Nazwa miejscowości

Rodzaj przejścia granicznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

1

2

3

4

a) na granicy państwowej z Federacją Rosyjską:

1

Bezledy

drogowe

osobowy, towarowy (z obciążeniem do 8 t na oś)

2

Braniewo

kolejowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

3

Głomno

kolejowe

towarowy

4

Gołdap

drogowe

osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej (z wyłączeniem ruchu autobusowego), uproszczony ruch graniczny

5

Gronowo

drogowe

osobowy, towarowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej samochodami o masie całkowitej do 6 t, uproszczony ruch graniczny

6

Skandawa

kolejowe

towarowy (z wyjątkiem towarów podlegających kontroli fitosanitarnej wwożonych do Polski)

b) na granicy państwowej z Republiką Litewską:

1

2

3

4

1

Budzisko

drogowe

osobowy, towarowy

2

Ogrodniki

drogowe

osobowy, towarowy pojazdami o ciężarze całkowitym do 3,5 t (z wyjątkiem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych)

3

Trakiszki

kolejowe

osobowy, towarowy

c) na granicy państwowej z Republiką Białoruś:

1

2

3

4

1

Bobrowniki

drogowe

towarowy, uproszczony ruch graniczny

2

Czeremcha

kolejowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

3

Kukuryki

drogowe

towarowy

4

Kuźnica Białostocka

drogowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

5

Kuźnica Białostocka

kolejowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

6

Połowce

drogowe

osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś (z wyłączeniem ruchu autobusowego), uproszczony ruch graniczny

7

Siemianówka

kolejowe

towarowy

8

Sławatycze

drogowe

osobowy (z wyłączeniem ruchu autobusowego), uproszczony ruch graniczny

9

Terespol

drogowe

osobowy, uproszczony ruch graniczny

10

Terespol

kolejowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

11

Zubki Białostockie

kolejowe

towarowy

d) na granicy państwowej z Ukrainą:

1

2

3

4

1

Dorohusk

drogowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

2

Dorohusk

kolejowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

3

Hrebenne

drogowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

4

Hrebenne

kolejowe

osobowy

5

Hrubieszów

kolejowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

6

Korczowa

drogowe

osobowy: samochody osobowe i autokary, uproszczony ruch graniczny

7

Krościenko

kolejowe

osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

8

Medyka

drogowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

9

Przemyśl

kolejowe

osobowy, towarowy, uproszczony ruch graniczny

10

Werchrata

kolejowe

towarowy

11

Zosin

drogowe

osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, uproszczony ruch graniczny

2) przeznaczone wyłącznie dla uproszczonego ruchu granicznego:

a) na granicy z Federacją Rosyjską:

1

2

3

4

1

Barciany

drogowe

osobowy

b) na granicy z Republiką Białoruś:

1

2

3

4

1

Białowieża

drogowe

osobowy

2

Jałówka

drogowe

osobowy

3

Lipszczany

drogowe

osobowy

c) na granicy państwowej z Ukrainą:

1

2

3

4

1

Dołhobyczów

drogowe

osobowy

2

Krościenko

drogowe

osobowy

3

Malhowice

drogowe

osobowy

 

6. Przejścia graniczne na północnym (morskim) odcinku granicy państwowej:

Lp.

Nazwa miejscowości

Rodzaj przejścia granicznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

1

2

3

4

1

Darłowo

morskie

osobowy (tylko dla pływań sportowych), towarowy

2

Dziwnów

morskie

osobowy (tylko dla pływań sportowych), towarowy (tylko dla rybołówstwa polskiego)

3

Elbląg

morskie

osobowy, towarowy

4

Frombork

morskie

osobowy, towarowy

5

Gdańsk

morskie

osobowy, towarowy

6

Gdynia

morskie

osobowy, towarowy

7

Górki Zachodnie

morskie

osobowy (tylko dla pływań sportowych), towarowy (tylko dla rybołówstwa polskiego)

8

Hel

morskie

osobowy, towarowy

9

Jastarnia

morskie

osobowy (tylko dla pływań sportowych), towarowy (tylko dla rybołówstwa polskiego)

10

Kołobrzeg

morskie

osobowy, towarowy

11

Łeba

morskie

osobowy (tylko dla pływań sportowych), towarowy (tylko dla rybołówstwa polskiego)

12

Mrzeżyno

morskie

towarowy (tylko dla rybołówstwa polskiego)

13

Nowe Warpno

morskie

osobowy (dla pływań sportowych, turystycznych i komunikacji promowej), mały ruch graniczny

14

Szczecin

morskie

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

15

Świnoujście

morskie

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

16

Trzebież

morskie

osobowy, towarowy, mały ruch graniczny

17

Ustka

morskie

osobowy, towarowy

18

Władysławowo

morskie

osobowy, towarowy

 

7. Stałe lotnicze przejścia graniczne:

Lp.

Nazwa miejscowości

Rodzaj przejścia granicznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

1

2

3

4

1

Gdańsk-Rębiechowo

lotnicze

osobowy, towarowy

2

Katowice-Pyrzowice

lotnicze

osobowy, towarowy

3

Kraków-Balice

lotnicze

osobowy, towarowy

4

Poznań-Ławica

lotnicze

osobowy, towarowy

5

Rzeszów-Jasionka

lotnicze

osobowy, towarowy

6

Szczecin-Goleniów

lotnicze

osobowy, towarowy

7

Warszawa-Okęcie

lotnicze

osobowy, towarowy

8

Wrocław-Strachowice

lotnicze

osobowy, towarowy

 

8. Przejścia graniczne wymienione w ust. 2-6 otwarte są całą dobę, z tym że:

1) drogowe przejście graniczne Niedzica jest otwarte w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w godz. 700- 1900 oraz w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca w godz. 800-1800,

2) drogowe przejście graniczne Kostrzyn jest otwarte dla ruchu towarowego od godz. 600 do godz. 2200, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz świąt:

A) w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) 1 stycznia (Nowy Rok),
b) drugiego dnia Wielkiejnocy,
c) 1 maja - Święto Państwowe,
d) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
e) dzień Bożego Ciała,
f) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
g) 1 listopada - Wszystkich Świętych,

h) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
i) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
j) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

B) w Republice Federalnej Niemiec:

a) 1 stycznia (Nowy Rok),
b) Wielki Piątek,
c) Poniedziałek Wielkanocny,

d) 1 maja,
e) Wniebowstąpienie Chrystusa,
f) Zielone Świątki,
g) 3 października - Dzień Jedności Niemiec,
h) 31 października - Dzień Reformacji,
i) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
j) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

3) drogowe przejście graniczne Gołdap otwarte jest w godz. 700-1900,

4) drogowe przejścia graniczne Buk, Bobolin, Gryfino przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu są otwarte w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 września w godz. 600-2000 oraz w okresie od dnia 1 października do dnia 28/29 lutego w godz. 800-1800, z wyjątkiem Gryfina, które jest otwarte w okresie od dnia 1 października do dnia 28/29 lutego w godz. 700-1800,

5) drogowe przejście graniczne Krzewina Zgorzelecka jest otwarte w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września w godz. 800-1800, a w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca w godz. 800-2000,

6) drogowe przejścia graniczne przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu granicznego na granicy państwowej z Republiką Czeską są otwarte w godz. 600-2200, z wyjątkiem Kaczyc Górnych, Gołkowic i Chałupek, które są czynne całą dobę,

7) drogowe przejścia graniczne przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu granicznego na granicy państwowej z Republiką Słowacką są otwarte w okresach i godzinach podawanych do publicznej wiadomości przez właściwych miejscowo pełnomocników granicznych Rzeczypospolitej Polskiej,

8) przekraczanie granicy państwowej w trybie uproszczonym odbywa się w porze dziennej; w razie konieczności udzielenia pilnej pomocy lekarskiej pracownicy służby zdrowia mogą przekraczać granicę państwową w dowolnej porze dnia i nocy, na podstawie porozumienia się pełnomocników granicznych lub ich zastępców,

9) rzeczne przejścia graniczne są otwarte w porze dziennej w okresie sezonu żeglugowego, ogłoszonego przez administrację wód granicznych, jeśli nie nastąpi otwarcie drogi wodnej dla ruchu żeglugowego w porze nocnej.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved