Zasady wydawania zezwoleń zagranicznych
na wykonywanie MTD w 2003 roku

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > ważność zezwoleń z 2002 roku <  
 

 

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Wydawanie zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy.
  3. Wydawanie zezwoleń zagranicznych na przewóz osób.
  4. Zezwolenia/Zaświadczenia na przewozy dla potrzeb własnych.
  5. Zwrot wykorzystanych zezwoleń.
  6. Postanowienia końcowe.
  7. Terminy odbioru zezwoleń w 2003 roku.

 

Zasady wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogo w 2003 r.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
  1. Komunikat określa warunki wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2003 roku.

  2. Zezwolenia zagraniczne oraz zaświadczenia uprawniające do wykonywania przewozów na potrzeby własne wydaje się przedsiębiorcom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z dnia 30 października 2001 r./ z późniejszymi zmianami.

§ 2.
  1. Dokonywanie czynności związanych z dystrybucją zezwoleń zagranicznych oraz jednorazowych zaświadczeń uprawniających do wykonywania przewozów na potrzeby własne odbywa się w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego, zwanym dalej BOTM, oraz w organizacjach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych /Dz. U. Nr 68, poz. 627 z dnia 30 października 2002 r./, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy BOTM a tymi organizacjami.

Organizacje zobowiązane są do stosowania w stosunku do przewoźników korzystających z ich usług, w zakresie objętym niniejszym Komunikatem, warunków w nim określonych.

  1. Wykaz organizacji uprawnionych do wydawania zezwoleń określony w rozporządzeniu znajduje się również w BOTM a także na stronie www.botm.gov.pl

 
Rozdział II
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH NA PRZEWÓZ RZECZY
§ 3.
  1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada

  • ważny wypis z licencji przewozowej na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z obszarem ważności obejmującym kraj wystawiający zezwolenie, oraz

  •  wypis z taboru obejmujący pojazd, którego wjazd na terytorium tego kraju wymaga zezwolenia /pojazd uprawniony/

  • lub koncesję uprawniającą do wykonywania mtd .

  1. Zezwolenia limitowane w okresach miesięcznych lub kwartalnych odbierane będą przez przewoźników odpowiednio do 25 dnia miesiąca lub do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału, za który przypada limit, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy do dnia określonego w załączniku Nr 1 do Komunikatu, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.

  2. Szczegółowe warunki przekazywania zezwoleń organizacjom upoważnionym przez Ministra Infrastruktury do ich dystrybucji określone zostaną odrębnie przez Dyrektora BOTM w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Komunikacie oraz zasady równości w dostępie do wydawanych zezwoleń zagranicznych.

Liczba przekazywanych zezwoleń ustalana będzie proporcjonalnie i odpowiednio do liczby członków posiadających wypisy z licencji przewozowych odpowiedniego rodzaju i liczby pojazdów uprawnionych oraz zgodnie z wskaźnikiem upływu roku.

  1. Ostateczny termin poboru limitów zezwoleń reglamentowanych, wymienionych w § 5, upływa z dniem 15 listopada 2003 r.

 

§ 4.
  1. Zasady podziału zezwoleń niemieckich w 2003 roku, ustalone zostaną osobno odpowiednim Komunikatem Ministerstwa Infrastruktury do tego czasu ustala się następujące limity poboru zezwoleń jednorazowych niemieckich:

  1. zezwolenia ogólne nieekologiczne – wydawane będą w liczbie 2 szt. miesięcznie na każdy uprawniający pojazd nieekologiczny, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na dwa miesiące;

  2. zezwolenia ogólne ekologiczne – wydawane będą w liczbie 3 szt. miesięcznie na każdy uprawniający pojazd, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na dwa miesiące;

  3. zezwolenia ogólne EURO2+S – wydawane będą w liczbie 4 szt. na każdy uprawniający pojazd, spełniający normy EURO2+S, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na dwa miesiące;

  1. Maksymalna liczba jednorazowych zezwoleń niemieckich będąca w posiadaniu przewoźnika nie może przekroczyć należnego mu dwumiesięcznego limitu tych zezwoleń.

  2. Pobór zezwoleń w ramach limitu przypadającego na dany miesiąc może następować sukcesywnie, w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 2.

  3. Wydawanie zezwoleń niemieckich przypadających na dany okres odbywa się w terminach określonych w załączniku Nr 1 do Komunikatu.

§ 5.

Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń reglamentowanych ustalone zostały w oparciu o przeznaczenie co najmniej 85% wysokości przyznanego kontyngentu zezwoleń na ustalenie rocznych limitów dla przedsiębiorców posiadających uprawniający pojazd:

  1. limit zezwoleń włoskich loco, dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002r.;

  2. limit zezwoleń austriackich ogólnych ekologicznych, dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń austriackich ogólnych ekologicznych, zwiększonej o ilość odpowiadającą 95% zezwoleń austriackich ogólnych pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002r.;

  3. limit zezwoleń austriackich loco ekologicznych, dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń austriackich loco pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002r.;

  4. limit zezwoleń austriackich ogólnych EURO2+S, dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń austriackich ogólnych EURO2+S pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002r.;

  5. limit zezwoleń austriackich loco EURO2+S, dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń austriackich loco EURO2+S pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002r.;

  6. limit zezwoleń francuskich ogólnych dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 20% zezwoleń pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002 r.;

  7. limit zezwoleń francuskich ogólnych ekologicznych dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 90% zezwoleń francuskich ogólnych ekologicznych, zwiększonej o ilość odpowiadającą 10% zezwoleń francuskich ogólnych pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002 r.;

  8. limit zezwoleń francuskich ogólnych EURO2+S dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 90% zezwoleń francuskich ogólnych EURO2+S, zwiększonej o ilość odpowiadającą 30% zezwoleń francuskich ogólnych pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002 r.;

  9. limit zezwoleń węgierskich ogólnych dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 85% zezwoleń węgierskich ogólnych pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania do dnia 15 listopada 2002r. zwiększonej o ilość odpowiadającą 35% zezwoleń węgierskich ogólnych płatnych oraz 35% zezwoleń węgierskich ogólnych płatnych EURO2+S pobranych do dnia 15 listopada 2002 r.;

  10. limity zezwoleń Rosja kr-3, Włochy kr-3 UE, Włochy kr-3 poza UE oraz Szwecja kr-3, Szwajcaria ogólne dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 90% zezwoleń pobranych w 2002 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2002 r.;

§ 6.
  1. Roczne limity zezwoleń wymienionych w § 5, przypadające przewoźnikom w 2003 roku podzielone są na poszczególne jego kwartały. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, wymienionych w § 5, nie może przekroczyć:

1) 2 szt. na każdy uprawniony pojazd,

  1. Pobór kolejnych zezwoleń z limitu danego kwartału, jak również kolejnych kwartałów może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1.

§ 7.

Zezwolenia Czechy kr-3, Kazachstan kr-3, Finlandia kr-3, Francja kr-3, Grecja kr-3, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Norwegia kr-3, Rumunia kr-3, Słowacja kr-3, Włochy porty i Włochy tranzyt, Portugalia ogólne oraz Portugalia kr-3 wydawane będą na indywidualne wnioski, w ramach posiadanych przez BOTM możliwości wynikających z przyznanych kontyngentów, na podstawie udokumentowanych zleceń lub umów przewozowych, przedłożonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

§ 8.
  1. Zezwolenia zagraniczne Holandia ogólne, Norwegia ogólne, Rumunia ogólne, Węgry ogólne płatne EURO2+S, Węgry ogólne płatne EURO3+S, wydawane będą:

  1. dla przewoźników posiadających do 4 pojazdów uprawniających do ich poboru – w liczbie 2 szt. na każdy z tych pojazdów,

  2. dla przewoźników posiadających powyżej 4 pojazdów uprawniających do ich poboru – w liczbie 8 szt. na pierwsze 4 pojazdy i po 1 szt. na każdy kolejny taki pojazd.

  1. Zezwolenia zagraniczne Belgia loco, Jugosławia loco, Litwa kr-3, Rosja ogólne, Węgry ogólne płatne, Węgry kr-3 wydawane będą:

  1. dla przewoźników posiadających do 4 pojazdów uprawniających do ich poboru – w liczbie 1 szt. na każdy z tych pojazdów,

  2. dla przewoźników posiadających powyżej 4 pojazdów uprawniających do ich poboru – w liczbie 4 szt. na pierwsze 4 pojazdy i po 1 szt. na każdy kolejny 4 taki pojazd.

  1. Zezwolenia zagraniczne Francja tranzyt, Francja tranzyt ekologiczne, Hiszpania stałe, Belgia tranzyt stałe wydawane będą:

  1. – w liczbie 1 szt. na każdy z pojazdów uprawniających do ich poboru

§ 9.
  1. Wszystkie jednorazowe zezwolenia, poza zezwoleniami wymienionymi w § 4-8, wydawane będą w liczbie 4 szt. na każdy pojazd uprawniający.

  2. Pobór następnych zezwoleń może nastąpić po rozliczeniu wykorzystanych zezwoleń, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1. Suma wszystkich zezwoleń jednorazowych będących w posiadaniu firmy nie może przekroczyć 8 szt. na jeden pojazd uprawniony.

  3. Na uzasadniony wniosek przewoźnika w sprawie przyznania zezwoleń dla realizacji udokumentowanych zleceń i umów przewozowych, Dyrektor BOTM może wprowadzić odstępstwa od powyższych zasad.

§ 10.
  1. Pozostała pula zezwoleń reglamentowanych, z wyjątkiem zezwoleń niemieckich oraz węgierskich, stanowiąca nadwyżkę kontyngentu nad łącznym limitem, ustalonym zgodnie z zasadami określonymi w § 4-8 oraz zezwolenia, które nie zostaną przez przewoźników odebrane w terminie, stanowi rezerwę interwencyjną pozostającą w dyspozycji Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Dyrektora BOTM.

  2. W indywidualnych i szczególnych przypadkach przewoźnicy mogą zwracać się do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego lub Dyrektora BOTM o dodatkowy przydział zezwoleń dla realizacji udokumentowanych zleceń i umów przewozowych. Podania takie wraz z załączonymi zleceniami lub umowami w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski, będą na bieżąco, nie później niż w terminie pięciu dni od dnia ich złożenia, rozpatrywane przez Dyrektora BOTM lub Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego MI, aż do wyczerpania puli tych zezwoleń.

  3. Zezwolenia z puli, o której mowa w ust. 1, będą przyznawane jedynie przedsiębiorcom nie posiadającym, w dniu składania podania, prawa do poboru zezwoleń w ramach kwartalnego limitu danego rodzaju zezwoleń.

Rozdział III
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH NA PRZEWÓZ OSÓB
§ 11.
  1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz osób jeśli posiada licencję na międzynarodowy przewóz osób obejmującą kraj wydający zezwolenie, a wykonywany przewóz wymaga stosownego zezwolenia.

  2. Zezwolenia Austria autobus wydawane będą w liczbie 3 szt. na każdy pojazd uprawniający.

  3. Zezwolenia jednorazowe na wjazd autobusu pustego do Chorwacji, Czech, Łotwy, Rosji, Słowacji, Słowenii, Włoch wydawane będą wyłącznie na podania z załączonymi zleceniami lub umowami w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski. Podania te będą na bieżąco, nie później niż w terminie pięciu dni od dnia ich złożenia, rozpatrywane przez Dyrektora BOTM lub Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego MI, aż do wyczerpania puli tych zezwoleń.

  4. Zezwolenia autobus wahadło wydawane będą w ilości zgodnej z decyzjami wydanymi przez Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego.

  5. Zezwolenia zagraniczne na przewozy osób będą wydawane wyłącznie przedsiębiorcom po przedstawieniu w BOTM informacji potwierdzającej wydanie przez Ministerstwo Infrastruktury zezwolenia na polski odcinek drogi.

 

Rozdział IV
ZEZWOLENIA/ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DLA POTRZEB WŁASNYCH
§ 12.
  1. Pobór zezwoleń zagranicznych oraz zaświadczeń na potrzeby własne, wydawanych na podstawie umów międzynarodowych, może mieć miejsce po zarejestrowaniu przedsiębiorcy w rejestrze BOTM.

  2. W celu wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca winien dostarczyć do BOTM następujące dokumenty:

1) zaświadczenie oraz wypis(y) wydane na podstawie art. 33 ustawy o transporcie drogowym przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

2) dowody rejestracyjne pojazdów samochodowych, (w przypadku pojazdu nie będącego własnością przedsiębiorcy - również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem);

3) kserokopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP i REGON

§ 13.
  1. Przedsiębiorcę wykonującego przewozy dla potrzeb własnych obowiązują takie same zasady przyznawania i rozliczania pobranych zezwoleń jak przewoźników posiadających licencję z tym, że odnoszą się one do pojazdów zgłoszonych do ewidencji BOTM z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zwrot zaświadczeń nie jest wymagany.

  2. Przedsiębiorcy wykonującemu przewozy dla potrzeb własnych zezwolenia reglamentowane wydawane będą wyłącznie na indywidualne wnioski składane wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę wykonania przewozu.

  3. Zezwolenia zagraniczne będą wydawane przedsiębiorcom wykonującym przewozy dla potrzeb własnych w ramach istniejących możliwości. W przypadku znacznego wyczerpania kontyngentu, Dyrektor BOTM lub Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego może odmówić wydania zezwolenia zagranicznego przedsiębiorcy wykonującemu te przewozy.

§ 14.

Przewozy ładunków dla potrzeb własnych do Niemiec, Belgii, Holandii, Szwecji, Estonii i Litwy, Łotwy oraz przewozy osób do Austrii, wykonywane są na podstawie zaświadczeń, wydawanych przez BOTM, na mocy umów międzynarodowych.

Rozdział V
ZWROT WYKORZYSTANYCH ZEZWOLEŃ
§ 15.

Zobowiązuje się przewoźników do sukcesywnego zwracania wykorzystanych zezwoleń zagranicznych .

§ 16.
  1. Zobowiązuje się przewoźników do zwrotu wszystkich zezwoleń reglamentowanych pobranych w 2002 roku do dnia 1 marca 2003r.

  2. W przypadku nie zwrócenia do BOTM zezwoleń pobranych w 2002 roku w terminie określonym w ust. 1, zmniejszona zostanie przysługująca przewoźnikowi w 2003 r. pula zezwoleń na dany kraj o dwukrotną liczbę nie zwróconych zezwoleń lub innych zezwoleń reglamentowanych zgodnie z decyzją BOTM z wyłączeniem zezwoleń, których zwrot nie jest wymagany.

  3. W przypadku nie zwrócenia do BOTM zezwoleń z roku 2002 przed upływem terminu z p. 1 zablokowana będzie możliwość poboru odpowiednich zezwoleń z roku 2003 w liczbie odpowiadającej zezwoleniom niezwróconym. Zmniejszenie odpowiedniej puli zezwoleń nastąpi po dniu 1 marca 2003r. lub wcześniej na wniosek przedsiębiorcy o dwukrotną liczbę nie zwróconych zezwoleń przy zachowaniu zasady z ust. 2.

  4. W przypadku zwrotu nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych zmniejszona zostanie przysługująca przewoźnikowi w 2003r. pula zezwoleń na dany kraj o liczbę zwróconych, nie wykorzystanych zezwoleń.

  5. Rozliczenie nie zwróconych zezwoleń reglamentowanych pobranych w 2002 roku może nastąpić w trakcie roku na zasadach określonych w ust. 2 i 3.

  6. Wnioski o nie stosowanie sankcji, o których mowa w ust. 2-4, będą rozpatrywane indywidualnie na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17.
  1. Przedsiębiorca ma obowiązek stemplowania zezwoleń pieczęcią firmy przy ich odbiorze w jednostce uprawnionej do wydania tych zezwoleń.

  2. Przewoźnik nie może odstępować pobranych zezwoleń innym przedsiębiorcom. W uzasadnionych przypadkach, przed pobraniem zezwoleń, przedsiębiorca może wystąpić o przeniesienie należnego mu limitu zezwoleń na rzecz innego przedsiębiorcy. Dotyczy tylko i wyłącznie zezwoleń z § 5.

  3. W przypadku ujawnienia odstępowania zezwoleń reglamentowanych innym przedsiębiorcom, zmniejsza się przysługującą pulę zezwoleń na dany kraj obydwu przewoźnikom (odstępującemu i nabywającemu zezwolenie) o dwukrotną liczbę odstąpionych zezwoleń.

  4. Wnioski o nie stosowanie sankcji, o których mowa w ust. 3, będą rozpatrywane indywidualnie na uzasadniony wniosek przewoźnika.

  5. W przypadku zmian uwarunkowań zewnętrznych, obecnie nie możliwych do przewidzenia, takich jak np.:

  • sytuacja kryzysowa na rynku transportowym,

  • niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanych do poszczególnych krajów,

  • zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych,

powyższe zasady wydawania zezwoleń mogą ulec zmianie w trakcie 2003 roku.

  1. Decyzje o zakresie powyższych zmian będą podejmowane przez Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w porozumieniu z Dyrektorem BOTM.

§ 18.

Wyżej wymienione zasady zostały skonsultowane z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych.

Opracowali: 
Dyrektor BOTM:
Dyrektor DTD:
Powyższy tekst został uzgodniony z Komisją ds. współpracy z BOTM. W imieniu Komisji:
Tadeusz Wilk, ZMPD. 

 

TERMINY ODBIORU ZEZWOLEŃ w 2003 roku

Miesiąc

Data rozpoczęcia wydawania

Data ostatniego dnia wydawania

Styczeń 16.12.2002 24.01.2003
Luty 27.01.2003 21.02.2003
Marzec 24.02.2003 26.03.2002
Kwiecień 27.03.2003 25.04.2003
Maj 28.04.2003 28.05.2003
Czerwiec 29.05.2003 25.06.2003
Lipiec 26.06.2003 25.07.2003
Sierpień 28.07.2003 26.08.2003
Wrzesień 27.08.2003 26.09.2003
Październik 29.09.2003 28.10.2003
Listopad 29.10.2003 25.11.2003
Grudzień 26.11.2003 19.12.2003

 

Opracowano na podstawie komunikatu  MI  Nr 04/02


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2003r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved